اعنقاد به موجودیتی برتر ، یا دربرگیرنده ای لایزال که مرگش علت مرگ طبیعت باشد در هیچ کتابی نوشته نیست ، نیازمند تفکر است .

اصالت ذهن ؛ همه اش همین است . حواس فقط وسیله اند .

-----------

خاطره نوشت : خیلی سرد بود ، خیلی ، دیر وقت هم بود ،با مهدی زدیم بیرون . از دهنمون بخار میومد . سردمون که نبود هیچ ، کمی هم احساس گرما میکردیم ، از رو خواجو رد شدیم و رفتیم اونور رودخونه ، تا بزرگمهر رو به حالت نیمه دو رفتیم و برگشتیم . در خونه رو که باز کردیم امیر و خسرو و مهدی هنوز بیدار بودن ، امیر لپتاپش رو گذاشته بود رو پاش و داشت آروم شعر میخوند ، خونه گرم بود .

1 comment: