همه چیز این دنیا غریب است ، مثلن میگویند "فلان چیز ارزش انتظارش را داشت" چه این انتظار است که ارزش فلان چیز را دارد ، رجوع کنید به عید و انتظار قبلش ، کدام شیرینتر است ، یا وصال یار* و انتظار پیشش ، شاید هم هیچ موافق نباشید ، مهم هم نیست .

*خز

No comments:

Post a Comment