فکرکرده‌بودم که جالب نیست که معنای کلمه‌ی فعلاً می‌شود حالا؟