يه نسيم خيلي خوبي از تو اين پنجرهه كه پشتمه مياد تو ، ميخوره به كمرم و ميره . منم هيچ به روي خودم نميارم كه دارم كلي كيف ميكنم . پر رو ميشه .

No comments:

Post a Comment