دنبالش را که بگیری ، نسبمان شاید برسد به پناهنده ای که برای تکه نانی لخت میشد .

No comments:

Post a Comment