باتری ساعت تمام شد . عوضش نمیکنم . خسته بود . من هم .