کتاب شاملو ، پايين تخت بود . روي يک ميز کوچک . ساکت و آرام .
روي تخت آن دو فرياد فرو خورده اي را به دردي مشترک ناله ميکردند .