فیل‌های با خرطوم رو به آسمان فیل‌های خوش‌حال بودند و برعکس

2 comments: