دستانت را مشت ميكني و بلند آه ميكشي . سر بلند ميكنم تا ببينم واقعن آنجايي يا اين همان روياي هميشگي وقت بيداري ام است .

1 comment: