مادر كه مُرد ، گاهي فكر ميكردم صورتش را دوست داشتم وقتي زل ميزد و ميگفت «تو از من نيستي دختر !» . بعد اما همان تصوير هم فراموشم شد .

No comments:

Post a Comment