داد زد "اين نيكول كيدمن زائيد؟"

"نه بابا ، هفته پيش اين سلبريتي شو ِ شبكه ي شبخيز گفت پنج ماهشه تازه"

"پس اين چرا الآن هيچي شيكم نداره؟"

"چميدونم ، برنامه ي چيه ؟"

"نميدونم ، اولش يه رد كارپتي رو داشت نشون ميداد ، الآن اما داره فقط نيكول كيدمن و نشون ميده ، من كه نميفهمم چي ميگه"

"كدوم شبكه س"

"ام بي سي چهار"

"خاك تو سرش كنن ، جيف تام كروز نبود ولش كرد؟" و زن چاقي وارد هال شد و كنار كاناپه ايستاد و خيره شد به تلويزيون .

------

پي نوشت:فكر كن من در حال رانندگي و شنيدن صداي "هوهو! هوهو!" برسم به ورودي ستاري ، بعد حس نوستالژيكي بهم دست بده بپيچم توش بعد برسم به پليس سرش ، يعني تا همينجا دلايل واسه اينكه سيگار كشيدن پشت فرمون رو تو اون قسمت اتوبان ستاري از حالت خلاف در بيارن كافي نيست؟(بله با خود شمام عزيزم! نه خير شما نه ، بله بله شما)

No comments:

Post a Comment