"گاهي وقتها"ي نياز به تنهايي كه زياد ميشوند و تنهايي پيدا نميشود و حالت هي بدتر ميشود و كسي بايد بفهمد و چيزي بگويد و نميشود و نميگويد ، بايد عادت كني به نقل والذاريات خواندن مادر ، يا حس دلگير تنها ماندن كه درونت موج ميزند موقع غروب ، يا توفير نكردن خوردن فلوكستين از نخوردنش ؛ بماند كه نميشود .

No comments:

Post a Comment