"امشب از اینوَر نریم ، دیگه حالم بهم میخوره از این مسیر"

"از کدوم ور بریم؟"

"چمیدونم؟ اصلن بریم یه طرف دیگه ، چیه هر شب میریم اون بالا زل میزنیم به شهر ؟ "

"میخوای فقط تو شهر دور بزنیم ؟"

"نمیدونم ؟ نپرس ، هر کاری میخوای بکن ، نپرس ... اون بالا فقط نمیام"

"میخوای بریم عرق بگیریم ، امشب عرق بخوریم؟"

"آخه دختره ی ج . ن . د . ه زنگ زده ک . س میگه دیگه! "

"آه ! ول کن دیگه ! همون میریم عرق میگیریم ، منم حوصله ی کلاچ و ترمز ندارم"

No comments:

Post a Comment