!

بچه كه بود تعجب ميكرد كه انقدر زياد عاشق ميشه ، بزرگ كه شد فهميد عاشق نميشده فقط دوست داشته با هاشون بخوابه.

No comments:

Post a Comment