مرسي

خسته ، ناراحت ، با دل گرفته ، پكي به سيگار ميزند و با اميد به شنيدن كلامي ميگويد "زنگ زدم حالت و بپرسم"
جواب ميشنود "مرسي ، عاليم ! "
لحظه اي سكوت ميشود و هر دو گوشي را قطع ميكنند.زنگ زده بود كه بشنود فقط همين.

1 comment: