خانواده

ناممکن نمینمایدکه اينان که اطرافمانند و نام خانواده را برایمان به دوش میکشند ، مردمی اند منتخب به تصادف از میان هزاران و بلکه ميليونها نفر انسان ، که همان اندازه که اينان شایسته به دوش کشيدن این نسبت برايمان بوده اند ، آنهاي ديگر نيز .
اما به اقبال و چه بسا جبر ، هم اينها به اين نسبت خوانده شدند و در همه سالهاي عمر به واسطه همين نام نسبتا مقدس و شايد از روي اجباري که خودشان مهر پرآوازه محبت بر آن نهادند ، آنقدر خاطره ريز و درشت برايمان ساخته اند و تمام توش و توان خود را خرج اين مهم کرده اند ، که توفير کنيم برايشان از بقيه . صد البته که ما نيز آنها را ممتاز ميدانيم از ديگران ، چه ، ممکن است هم حالا مردمی ديگر را ترجيح مي داديم به اینان به عنوان خواهر و پدر و مادر و برادر.
چه بسا اين جمله آخر براي هر کداممان به غايت در انديشه تکرار شده باشد که از ديد من علت عادت است و تکرار.
دقیقتر تر که ببينيم ، آنها فرق دارند.
شايد بهتر است جمله قبل سوالي باشد براي کشيدن لباب مطلب از متن که
واقعا آنها چه فرقي دارند با دیگران؟

No comments:

Post a Comment